Spont och KC-pelare


Glesspont / Berliner spont

När det är svårt att installera en tät spont, till exempel i blockig jord, använder man ofta glesspont. Man bygger en glesspont genom att slå, vibrera eller borra ned rör (eller andra stålprofiler). Successivt under schaktningen stöttar man sedan jorden i mellanrummen mellan rören med plåtar, brädor eller sprutbetong. Med en glesspont kan man inte täta mot grundvatten under schaktbotten på samma sätt som med en tät spont.

Andra typer av stödkonstruktioner är sekantpålevägg, slitsmur, träspont, plastspont, spontkassetter och schaktslädar.

(sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/grundlaggning-och-forstarkning/stodkonstruktioner)Berliner wall

When it is difficult to install sheet piles, for example in blocky soil, other type of piles that are executed with a curtain spacing often used. A wall like this, often called Berliner wall is built by hammering, vibrating, or drilling down pipes (or other steel profiles). Successively during the excavation, the soil is then supported in the spaces between the pipes with plates, boards, or shotcrete. With a Berliner wall like this, you cannot seal against groundwater under the bottom of the shaft in the same way as with a regular sheet pile wall.

Other types of support structures are secant pile walls, slotted walls, wooden sheet piles, plastic sheet piles, sheet pile cassettes or other type of excavation support.


(sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/foundation-and-reinforcement/pillar