Spont och KC-pelare

Spont

Spont används vanligen temporärt, för att till exempel utföra en djup grundläggning. De kan också användas permanent, till exempel i kajkonstruktioner, men måste då ha tillräcklig beständighet.

Sponter och andra stödkonstruktioner används som schaktväggar när det är ont om utrymme och när schakter ska utföras till stora djup.

Täta sponter 

Täta sponter, eller andra täta skärmar, kan också användas när man vill hindra grundvattenströmning, till exempel för att sänka grundvattentrycket under en schaktbotten. Stålprofiler som slås eller vibreras i lås med varandra ger en tät och kraftig spontvägg. Denna typ av spont är tät hela vägen ner till spontfot (under schaktbotten).(sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/grundlaggning-och-forstarkning/stodkonstruktioner)Sheet piles


Sheet piles are usually used temporarily, for example to carry out a deep foundation. They can also be used permanently, for example in quay structures, but must then have sufficient durability.

Sheet piles and other support structures are used as shaft walls when there is a shortage of space and when shafts are to be carried out to great depths.

Sealed sheets

Sealed sheeting, or other dense screens, can also be used when you want to prevent groundwater flow, for example to lower the groundwater pressure under an excavated bottom. Steel profiles that are struck or vibrated in lock with each other provide a tight and strong sheet metal wall. This type of sheets is tight all the way down to the base of the sheets (under the excavation bottom).


(sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/foundation-and-reinforcement/pillar